Icon

Wat brengen wij op de gemeenteraad?

Werkjaar 2022

 • 05/12/2022 

Gemeenteraad maandag 5 december 2022

Tijdens de gemeenteraad van maandag 5 december bleek nog maar eens waarom een sterk NPE een duidelijke meerwaarde is voor onze gemeente. Wij ondersteunen ons gemeentebestuur in het streven naar een financieel evenwicht en schuldafbouw maar we blijven ook waar nodig kritisch wanneer ons CD&V bestuur onvoldoende visie en daadkracht toont!

 • De herziening van het participatietraject voor het mobiliteitsplan is op zich positief want eindelijk worden al onze inwoners mee betrokken. Maar deze beslissing komt veel en veel te laat. Die moest begin 2019 al zijn genomen!
 • Met 100€ aan waardebonnen startende ondernemers over te streep trekken om een zaak te starten in onze dorpskern … ‘t ja, veel meer dan een verdienstelijke poging kunnen we dit niet noemen. Dit toont helemaal geen blijk van een visie en krachtig actief beleid om onze ondernemers en startende zelfstandigen te ondersteunen.
 • Er werd aangedrongen om meer tegenwerking te tonen wat betreft de visienota voor het Regionaal mobiliteitsplan Roeselare. Dit is helemaal niet afgestemd op kleinere gemeenten en dorpen.
 • Voor de zoveelste maal probeert het college van burgemeester en schepenen de oppositie te muilkorven tijdens het puntje varia waar we vrij vragen kunnen en mogen stellen. Dit laten we echter niet toe wat ertoe leidde dat er niet meer werd geantwoord op onze vragen. Een democratie onwaardig! Tijdens de varia (waarvan u de punten in onderstaande link kan nalezen) brachten we volgende punten naar voor:
  • NPE zal blijven mondelinge vragen ter zitting stellen en laat het aan de CD&V meerderheid over of ze vragen en opmerkingen die onze inwoners aanbelangen nog willen beantwoorden of niet. Fractieleider Christophe Vancoillie zette hier nog eens duidelijk de puntjes op de i.
  • Raadslid Nathalie Delmotte vroeg naar een evaluatie en overzicht van alles wat betrekking had tot inkomsten en uitgaven om de Corona pandemie te bestrijden
  • Raadslid Renzo Callant vroeg enerzijds aandacht voor veilige werfsignalisatie + het tijdig doven van alle verlichting in onze gemeente en anderzijds vroeg hij zich af waarom ons lokaal bestuur het Vlaams energie- en klimaatpact niet wil ondertekenen?
  • Raadslid Kaat De Waele stelde een aanpassing nodig die het mogelijk moet maken om onze raadsleden te vergoeden als ze opleidingen of congressen bijwonen die bijdragen tot meer kennis en een beter bestuur. In alle ons omringende gemeenten wordt daar aandacht aan besteed, in Pittem-Egem niet.
  • Fractieleider Christophe Vancoillie vroeg zich tot slot af waarom het schepencollege weigert om reflecterende huisnummers ter beschikking te stellen van onze inwoners. Een onbegrijpelijke beslissing.
  • Eindigen deed onze fractieleider met het mogelijke fusieverhaal tussen Pittem, Meulebeke en Tielt. NPE blijft aandringen op een burgerbevraging, niet meer en niet min. We hopen dat onze burgemeester en ons college niet dezelfde fout maken als in Wingene-Ruiselede.
Een overzicht van onze variapunten op de raad van december kun je hier terugvinden:
Variapunten NPE Gemeenteraad 05/12/2022

Artikel Nieuwsblad: Gemeente geeft burgers inspraak in mobiliteitsplan: “Markt en schoolomgeving belangrijkste punten”


 • 07/11/2022 

Gemeenteraad maandag 7 november 2022

In een opnieuw grotendeels inhoudsloze gemeenteraad bracht de NPE fractie enkele heel interessante punten naar voor tijdens de varia-ronde. Punten die echt van belang zijn voor onze inwoners en die een meerwaarde bieden.

 • Raadslid Andres Vandewalle vroeg een update aangaande de vernieuwing van de sportsite.
 • Daarnaast informeerde Andres ook naar het nieuwe gebruiksreglement voor gemeentelijke zalen.
 • Raadslid Nathalie Delmotte bracht terecht nog eens de verkeersproblematiek rond school naar voor en vroeg zich af hoelang we nog moeten wachten op het nieuwe mobiliteitsplan.
 • Nathalie deed ook een mooi voorstel naar het college toe om het Welbi deelplatform te introduceren in onze gemeente.
 • Raadslid Renzo Callant vroeg meer duidelijkheid omtrent het project aan de kleiputten en of er nog ruimte beschikbaar is voor KMO's die zich daar willen vestigen.
 • Renzo informeerde ook naar de huidige samenstelling van de milieuraad en drong aan om die nieuw leven in te blazen. Klimaat wordt immers steeds meer een heel belangrijke zaak voor ons allen.
 • NPE fractieleider Christophe Vancoillie deed eveneens een voorstel naar het college toe om reflecterende huisnummers aan te bieden aan onze inwoners.
 • Tot slot vroeg Christophe ook duidelijkheid aan onze burgemeester omtrent de mogelijke fusieplannen van onze gemeente Pittem-Egem.
Een overzicht van onze variapunten op de raad van november kun je hier terugvinden:
Variapunten NPE Gemeenteraad 07/11/2022

Artikel Nieuwsblad: Burgemeester sluit niet uit dat Pittem nog tijdens deze legislatuur in fusie stapt

Artikel KW: Mobiliteit en fusieplannen op Pittemse gemeenteraad


 • 03/10/2022 

Gemeenteraad maandag 3 oktober 2022

Tijdens de gemeenteraad van maandag 3 oktober was dit de inbreng van de NPE raadsleden:

 • In de aanpassing van het meerjarenplan zien we dat de heraanleg van de Kwiekmotestraat en aanleg parking Puttensdreef uit de planning werd gehaald. Dit wordt dus niet meer opgenomen in de huidige legislatuur en wordt voor onbepaalde tijd achteruit geschoven.
 • We zien in de aanpassing van het meerjarenplan ook dat heel wat zaken naar van 2021 naar 2022 werden verschoven, maar we zijn reeds oktober en ze gaan dit jaar ook niet meer gebeuren.
 • Raadslid Renzo Callant uitte zijn bezorgdheid over de bodem- en grondwateronderzoeken voor het project rond de Kleiputten. Na de pano reportage eind augustus kunnen we alleen maar besluiten dat die onderzoeken in vraag mogen gesteld worden.
 • Waar de nieuwe burgemeester eindelijk werk van wil maken is het mobiliteitsplan. We vroegen dan ook om dit samen met onze fractie aan te pakken. Een samenwerking hierin kan zeker tot betere resultaten leiden.
 • Raadlid Rik Gelaude vroeg aan het bestuur voor een motie om het ochtendprogramma van Radio 2 West Vlaanderen te kunnen behouden.
 • Rik vroeg het college ook welke acties de gemeente neemt om de elektriciteitsfactuur onder controle te houden.
 • Raadlid Bart Verhelle vroeg ten slotte naar een stand van zaken over eventuele fusiegesprekken. De burgemeester was opvallend vaag hierover.
Een overzicht van onze variapunten op de raad van oktober kun je hier terugvinden:
Variapunten NPE Gemeenteraad 03/10/2022


 • 31/08/2022 

Gemeenteraad woensdag 31 augustus 2022

Tijdens de gemeenteraad van 31 augustus namen we afscheid van burgemeester Ivan Delaere.
Dit deden we bij NPE met een uitgebreid dankwoord van onze fractieleider Christophe Vancoillie, waarna ons langst zetelend vrouwelijk raadslid Kaat De Waele een geschenk overhandigde.
We mogen dan bij momenten van mening verschillen, een ander politiek kleur hebben of zaken anders willen aanpakken, dit wil absoluut niet zeggen dat we geen respect hebben voor deze uitzonderlijke carrière van onze nu voormalige burgemeester.
We wensen ook de nieuwe burgemeester Denis Fraeyman veel succes met het opnemen van deze belangrijke taak. We hopen op een goeie samenwerking in het belang van Pittem-Egem.


 • 04/08/2022 

Resultaten fusie-enquête 2022

De enquête werd een groot succes. Maar liefst 908 personen vulden de enquête in, waarvan zelfs 174 personen van buiten onze gemeente.
We laten de cijfers voor zich spreken. Interpreteren kan altijd op verschillende manieren en dat begrijpen we. Maar enkele zaken zijn toch duidelijk.

 • De geesten zijn al wat meer gerijpt. Alhoewel het nog steeds een minderheid is, is een grotere groep inwoners 39,4% (t.o.v. 2020) nu voorstander. Zowat 33,3% blijft tegen een fusie blijft en 27,3% heeft geen uitgesproken mening.
 • Ardooie is de gedroomde huwelijkspartner en Tielt roept het meest weerstand op.
 • Gelijkwaardigheid is heel belangrijk. Begrijpelijk, niemand staat te springen om op te gaan in een groter geheel. Misschien net daarom dat de 2 steden in de enquête, Tielt en Izegem, het slechtst scoren.
 • Het vertrouwen in ons lokale CD&V gemeentebestuur is laag.
 • Het grote succes van onze enquête - ook buiten onze gemeente - bewijst nog maar eens dat burgers wel degelijk gehoord willen worden in deze materie. Dit is iets waar we als NPE ten volle rekening mee zullen houden.
 • Ook al zijn we momenteel niet aan de macht, toch is het onze bedoeling om onze inwoners volop mee te betrekken en hen mee inspraak te geven!
De resultaten van onze enquête kan je terugvinden via volgende link:
Resultaten grote fusie enquête Pittem-Egem

Artikel HLN: Bijna 40 procent van de Pittemnaars staat open voor fusie: Ardooie is gedroomde partner, Tielt roept meeste weerstand op

Artikel KW: Net geen 40 procent van Pittemse inwoners staat open voor fusie: “Duidelijke voorkeur voor Ardooie”

Artikel Nieuwsblad: Resultaten fusie-enquête van Pittemse oppositiepartij bekend: “Ardooie gedroomde huwelijkspartner, fusie met Tielt zou weerstand oproepen”


 • 07/06/2022 

Gemeenteraad dinsdag 7 juni 2022

Tijdens de gemeenteraad van dinsdag 7 juni zette NPE terug de nodige druk op de meerderheid opdat ze punten die van belang zijn voor onze inwoners ter harte zou nemen.

 • Na de voorstelling van de jaarrekening, die nog maar eens bewees dat we een financieel gezonde gemeente zijn, vroeg NPE fractieleider Christophe Vancoillie om meer daadkracht en meer visie!
  Zowel meerderheid als oppositie zijn er zich van bewust dat de vele prijsstijgingen van materialen en grondstoffen hun invloed zullen hebben op onze budgetten de komende jaren. Iets om van nabij op te volgen dus.
 • Het hemelwaterplan werd zowel door meerderheid als oppositie goedgekeurd. Wel was raadslid Renzo Callant terecht kritisch op de werken aan de nieuwe verkaveling Plaatsmolenweg waar volgens NPE geen rekening wordt gehouden met de richtlijnen in het hemelwaterplan.
 • Verkeersveiligheid blijft een prioritair punt voor NPE. Ook hier stelde raadslid Renzo Callant enkel terechte vragen en roept het college van schepenen en burgemeester op om de voorstellen vanuit NPE op dat vlak niet per definitie als slecht te beschouwen.
 • NPE Fractieleider Christophe Vancoillie drong voor de zoveelste maal aan om bij werken aan bestaande of nieuwe ontspanning- en groene sites voldoende rekening te houden met de toegankelijkheid voor iedereen!
 • Tot slot vroeg raadslid Andres Vandewalle zich af of de aanwezigheid van beweging.net wel opportuun was tijdens de korte keten markt enkele weken geleden. We moeten er ons ten allen tijde voor behoeden om verenigingen en evenementen in onze gemeente niet te politiseren.
De beschrijving van onze variapunten van juni kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 07/06/2022

Artikel HLN: Nieuw hemelwaterplan moet Pittem beschermen tegen toekomstige wateroverlast

Artikel Nieuwsblad: Pittem heeft hemelwaterplan: “Ook de vernieuwing van de markt voldoet aan het plan”

Artikel KW: Pittemse gemeenteraad geeft groen licht aan hemelwater- en droogteplan

Artikel HLN: Oppositie neemt aanwezigheid Beweging.net op Korteketenmarkt op de korrel


 • 03/05/2022 

Gemeenteraad maandag 3 mei 2022

Opnieuw slaagde NPE erin om inhoud te geven aan de maandelijkse gemeenteraad.
Dit met variapunten die van belang zijn voor onze gemeente en inwoners:

 • Raadslid Renzo Callant vroeg een uitgebreide stand van zaken omtrent de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in onze gemeente. Ons lokaal OCMW levert fantastisch werk om het extra werk die dit met zich meebrengt op te vangen.
 • Daarnaast werd ook nog eens geïnformeerd naar de aangekondigde bestemmingswijziging van de Oude Pastorie naar een dagopvangcentrum.
 • Raadslid Kaat De Waele stelde zich vragen bij de trage vooruitgang van de voor de verkiezingen aangekondigde ambitieuze plannen omtrent de site van de kleiputten in Egem. Het lijkt er soms op dat we in dit belangrijk dossier, als oppositie beter op de hoogte zijn dan het gemeentebestuur.
 • Ook het inplannen van een nieuw bufferbekken werd opnieuw op tafel gegooid. Raadslid Bart Verhelle drong nog maar eens aan tot initiatief vanuit het gemeentebestuur om vooruitgang te boeken bij de aankoop van de nodige gronden. Een extra bufferbekken is immers van groot belang voor onze landbouwers!
 • Niet voor de eerste keer vroeg raadslid Andres Vandewalle om meer daadkracht bij de aanpak van het zinloos en verwerpelijk vandalisme aan onze jeugdlokalen en sportsite. Al jarenlang sleept dit aan. Daders kunnen ongestraft en vooral met weinig risico om gepakt te worden hun gang gaan. Hoe lang moet het duren om camera's te plaatsen?
 • NPE Fractieleider Christophe Vancoillie eiste spijkharde garanties van het college van burgemeester en schepenen dat zij zowel onze inwoners als "beide" fracties zouden betrekken en informeren. We willen niet voor voldongen feiten staan zoals in andere gemeenten en we vragen dan ook een doordachte en goed overwogen aanpak mocht die stap ooit gezet worden.
 • Tot slot verbaasde het onze fractieleider dat de gemeenteraad nog altijd in de Magneet plaatsvond. Dit terwijl de coronabarometer sedert begin maart op geel staat en de cijfers de goeie kant blijven uitgaan.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 02/05/2022

Artikel Nieuwsblad: Dagopvangcentrum Noah verhuist naar oude pastorie

Artikel HLN: Voorstelling eerste ontwerp nieuwe sporthal uitgesteld door prijsstijgingen

Artikel HLN: Sport-en jeugdsite blijft vandalen aantrekken: camera’s zijn op komst

Artikel KW: Bewakingscamera’s zorgen voor discussie op Pittemse gemeenteraad

Artikel Nieuwsblad: “Een paar jaar geleden was 57 procent nog tegen”: Oppositie peilt naar mening Pittemnaars over fusies

Artikel HLN: Pittemse oppositie lanceert grote fusie-enquête: “Willen weten hoe de inwoners hier tegenover staan”

Artikel KW: NieuwPittemEgem lanceert fusie-enquête


 • 04/04/2022 

Gemeenteraad maandag 4 april 2022

NPE staat voor een open en transparante gemeenteraad waarbij we problemen aankaarten en mogelijke oplossingen aanbieden bij thema’s die van belang zijn voor onze inwoners. Wij geven de gemeenteraad iedere maand opnieuw zijn inhoud en zijn belang die dergelijk openbaar bestuursorgaan ook verdient:

 • Als eerste variapunt vroeg fractieleider Christophe Vancoillie om de raad op te waarderen en niet enkel de wettelijk verplichte punten op de raad te brengen.
 • Raadslid Renzo Callant vroeg de status van de opwaardering van de groene zones waar hij vorig jaar voor geopperd had in de raad.
 • Raadslid Renzo Callant vroeg ook naar de grondprijzen van de verkaveling Plaatsmolenweg, omdat prijzen in Izegem voor gronden van de WVI redelijk duur waren.
 • Raadslid Andres Vandewalle vroeg naar de status van het Mobiliteitsplan en het Hemelwater- en Droogteplan. Hij vroeg ook naar de status van het project rond de sportsite.
 • Raadslid Bart Verhelle wou weten waarom het bestuur niet tot een akkoord kan komen met de eigenaars voor de aanleg van het bufferbekken op de Devebeek aan de Claerhoutdreef.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie kwam terug op de gevaarlijke verkeerssituaties waar maar geen oplossing voor komt.
 • Als laatste punt vroeg Christophe een aanpassing aan het reglement voor de vergoeding voor mantelzorgdragers.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 04/04/2022

Artikel HLN: Bufferbekken komt er voorlopig niet: “We gaan onze eigen landbouwers niet in het zak zetten”

Artikel KW: Verkeersveiligheid en landbouwgronden beroeren Pittemse gemeenteraad


 • 07/03/2022 

Gemeenteraad maandag 7 maart 2022

Over de gemeenteraad die naast de goedkeuring van het verslag van de vorige gemeenteraad maar 3 agendapunten bevatte kunnen we eigenlijk kort en bondig zijn, eenparig goedgekeurd door alle gemeenteraadsleden. Gelukkig zijn we er als oppositiepartij om tijdens de variaronde punten naar voor te brengen die van belang zijn voor en die onze inwoners bezighouden:

 • Raadslid Renzo Callant vroeg naar info en duidelijk communicatie omtrent Zotte Maandag 2022, informeerde naar de regeling van de straatverlichting naar aanleiding van de recente inbraken en wees nog maar eens op de slechte staat en het teveel aan verkeer in de Vijfstraat.
 • Raadslid Andres Vandewalle wou een nieuwe update omtrent de sportsite en vroeg zich af of er wel voldoende gedaan wordt om vandalisme tegen te gaan. Maar vooral laakte hij het ontbreken van informatie of laattijdig informeren door de CD&V meerderheid tijdens gemeenteraden als het gaat over de meest omvangrijke investering van deze legislatuur, de vernieuwde sportsite inclusief nieuwe sporthal.
 • Raadslid Nathalie Delmotte vroeg zich af, niet voor de eerste keer, waarom het zolang moet duren eer er WIFI voorzien wordt in het Buurthuis in Egem. Ze maakt zich ook zorgen over de stijgende energieprijzen maar momenteel leidt dit "nog" niet tot exponentieel veel aanvragen tot steun in het Sociaal Huis. Ook was ze verbolgen over de toestand van het speelplein aan de sporthal in Pittem, alles behalve uitnodigend.
 • Fractieleider Christophe Vancoillie tenslotte vond het bizar dat er anno 2022 nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd (aan school) zonder laadpalen of zonder voorziene plaatsen voor mensen met een beperking. Wat mensen met een beperking betreft werd er uitdrukkelijk op gewezen dat onze gemeente geen pro-actief beleid voert! De meerderheid ziet het anders, wij zien duidelijk wel de tekortkomingen. Bizar...
 • Als laatste punt kwam er vanuit NPE de vraag om onze gemeentelijke zalen, bij uitzondering, ook open te stellen voor organisaties/verenigingen buiten onze gemeente. Natuurlijk, mits het behouden van absolute voorrang voor verenigingen uit eigen gemeente.
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 07/03/2022

Artikel HLN: Pittem gaat voor volwaardige Zotte Maandag

Artikel HLN: Vijfstraat kreunt onder sluipverkeer door werken in Meulebeke: “Politie zal streng controleren”

Artikel KW: Nieuwe sporthal beroert opnieuw de Pittemse gemeenteraad

Artikel Nieuwsblad: Ook kantine KSV Pittem wordt gesloopt: “Er komt een nieuwe in nieuwe sporthal”


 • 07/02/2022 

Gemeenteraad maandag 7 februari 2022

Op de raad van februari brachten onze NPE raadsleden terug enkele variapunten naar voor:

 • Een nieuwe reglement klachtenbehandeling werd door de voltallige gemeenteraad goedgekeurd. Positief omdat de klachten van onze inwoners nu sneller bij de juiste persoon zullen terechtkomen en op een goeie manier zullen worden opgevolgd. NPE raadslid Andres Vandewalle had dit punt reeds verschillende malen naar voor gebracht op de gemeenteraad.
 • De nieuwe politieverordening betreffende het beheer van huishoudelijke afvalstoffen bevat heel wat positieve punten. NPE fractieleider Christophe Vancoillie blijft er echter op aandringen dat er meer gedaan moet worden om mensen te sensibiliseren niet illegaal te storten of simpelweg vuil weg te gooien langsheen onze wegen.
 • NPE raadslid Renzo Callant uitte zijn bezorgdheden over tal van zaken met betrekking tot de omgevingswerken aan de Plaatsmolenweg. Het college van burgermeester en schepenen deed alsof er niets aan de hand was en probeerde alles te minimaliseren. Ze kwamen echter met geen duidelijke en sluitende antwoorden. Als oppositie kunnen we niet dulden dat er in zo'n gevoelig dossier zo licht over mogelijke problemen wordt gegaan. Jammer!! We blijven dit op de voet volgen.
 • Op vraag van raadslid Renzo Callant werd er aangegeven dat er inderdaad werk zal gemaakt worden van het heraanleggen of vernieuwen van enkele trage wegen/verbindingspaden.
 • NPE raadslid Nathalie Delmotte informeerde naar de toekomstplannen na restauratie van de Plaatsmolen. De bevoegde schepen gaf aan dat ze wachten op subsidies van de hogere overheid vooraleer concrete plannen verder uit te werken.
 • Raadslid Andres Vandewalle drong er bij de meerderheid nog eens op aan de gemeenteraad ten gepaste tijde te informeren wat betreft de vooruitgang en plannen van de vernieuwde sportsite en nieuwe sporthal.
 • De voorbije maanden waren er heel wat problemen in de Egemstraat. Elektriciteitsuitval, buizen die verschoven zijn, water op de weg en rioleringsputten die niet werken naar behoren. NPE raadslid Rik Gelaude wilde weten hoe het juist zat. De antwoorden van de meerderheid maakten ons jammer genoeg niet veel wijzer...
Een uitgebreide versie van onze variapunten kan je terugvinden via deze link:
Variapunten NieuwPittemEgem Gemeenteraad 07/02/2022

Artikel HLN: Omgevingswerken Plaatsmolenweg bezig, buurt blijft bang voor nieuwe wateroverlast: “Alles kwam terug na beelden van Pepinster”